ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 2022

BESTELLINGEN

Elke bestelling bij de nv LOTRONIC is van rechtswege en zonder voorbehoud bindend voor de koper en betekent diens uitdrukkelijke aanvaarding van de onderhavige algemene voorwaarden en de geldende tarieven. De algemene aan- en verkoopsvoorwaarden van de koper zijn in dezen bijgevolg niet van toepassing.

De levering van de goederen is afhankelijk van de uitvoering van de formaliteiten voor de opening van een account bij de nv LOTRONIC en betekent de onbeperkte aanvaarding van de bepalingen met betrekking tot eigendomsvoorbehoud in artikel V.

Het minimale bestelbedrag is 350 euro exclusief BTW op de voorraad die op de besteldatum beschikbaar is.

 

LEVERINGEN EN NABESTELLINGEN

De eventuele leveringstermijnen worden louter ter informatie meegedeeld. Laattijdige levering kan geen aanleiding zijn voor de betaling van een schadevergoeding of geldboete. Laattijdige levering kan in geen geval aanleiding zijn voor annulatie van de bestelling zonder de voorafgaande instemming van de nv LOTRONIC.

In geval van overmacht worden onze verplichtingen geschorst, onverminderd de mogelijkheid voor de nv LOTRONIC om de overeenkomst zonder meer te verbreken, zonder schadevergoeding, maar met terugbetaling van de eventueel betaalde voorschotten.

De goederen reizen, ook in geval van franco vervoer, voor rekening en risico van de bestemmeling, die in geval van beschadiging of manco (bij het uitpakken en in bijzijn van de bezorger) het nodige voorbehoud dient aan te tekenen bij de vervoerders, die als enigen aansprakelijk zijn, en alle vorderingen in te stellen binnen de wettelijke termijnen.

Behalve bij verborgen gebreken zijn klachten slechts ontvankelijk indien zij bij aangetekende brief met bewijs van ontvangst worden ingediend binnen de 48 uur na de inontvangstneming van de goederen.

Behoudens bij specifieke afspraken met de klant beheert de nv LOTRONIC geen nabestellingen.

 

TARIEF & FRANCO VERZENDING

Onze prijzen worden uitgedrukt in euro en gerekend vanaf onze opslagplaatsen in België.

FRANCO verzending wordt toegekend vanaf een minimale bestelling van:

- 500 euro exclusief BTW per zending, voor de Benelux

Voor bestellingen lager dan het minimum bestelbedrag wordt een vast bedrag in rekening gebracht:

- 20 euro exclusief BTW per zending, voor België

- 30 euro exclusief BTW per zending, voor Nederland en Luxemburg

Ons tarief is niet contractueel vastgelegd en kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden, afhankelijk van de elementen die de prijs bepalen. Een schommeling van de wisselkoersen kan leiden tot een onmiddellijke wijziging van het tarief zonder voorafgaande kennisgeving. Alleen het tarief dat geldt op het ogenblik van de levering, is van toepassing.


BETALINGSVOORWAARDEN

Onze goederen kunnen in rekening gebracht worden vanaf de datum van verzending of afhaling door de vervoerder of de klant.

Behoudens voorafgaand akkoord en zonder andersluidende en geformaliseerde aanduiding bij de bestelling, zijn de facturen contant en zonder korting betaalbaar op het adres van de verkoper. De betalingstermijn kan worden verlengd tot 30 dagen netto, onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door een kredietverzekering en door de directie van LOTRONIC SA. Als de klant niet wordt gedekt door onze kredietverzekeringsorganisatie, wordt de klant gevraagd om een contante betaling te doen voordat de goederen verzonden worden. 

De facturen kunnen door de klant enkel betaald worden via overschrijving.

Op elke factuur die op vervaldag onbetaald gebleven is, is van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een interest van 0,5% per maand verschuldigd, verhoogd met een schadebeding van 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 40 euro.

Wij behouden ons het recht voor de leveringen op te schorten zolang niet alle uitstaande facturen die hun uiterste betaaldatum overschreden hebben, volledig betaald zijn.

Bij niet-betaling van een factuur op vervaldatum worden alle uitstaande sommen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de betalingsfaciliteiten die de nv LOTRONIC voorafgaand heeft toegekend aan de koper.

Indien de krediettoestand van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor om aan de koper, zelfs na gedeeltelijke verzending van een bestelling, de door ons noodzakelijk geachte garanties te eisen zodat de aangegane verbintenissen nagekomen kunnen worden. Bij weigering van de koper hebben wij het recht de aankoop gedeeltelijk of geheel te annuleren.

Voor elke betalingsherinnering vanwege de nv LOTRONIC zal een som van 15€ aangerekend worden aan de in gebreke blijvende klant. Deze som wordt automatisch toegevoegd aan het uitstaande bedrag.

De koper zal zijn facturen via elektronische weg ontvangen en kan desgewenst ook een papieren versie verkrijgen.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van hun volledige betaling, desgevallend verhoogd met interesten en kosten. De risico’s zijn echter voor rekening van de koper vanaf het ogenblik van levering. Indien een bij aangetekend schrijven verstuurde ingebrekestelling acht dagen na verzending zonder gevolg blijft, dienen de goederen ons op eenvoudig verzoek onmiddellijk terugbezorgd te worden op kosten van de klant en voor diens rekening en risico. De betaalde voorschotten mogen behouden worden om de eventuele verliezen bij wederverkoop te bekostigen.

De voorlegging van een betalingsverbintenis kan in dezen niet gelijkgesteld worden met een betaling. 

LOTRONIC SA machtigt zijn klant niet om het volledige aanbod van LOTRONIC SA-merken op externe online verkoopplatforms zoals Marketplace te verkopen, in het bijzonder BST & AFX.

LOTRONIC SA machtigt zijn klant niet om het volledige aanbod van LOTRONIC SA-merken op externe online verkoopplatformen zoals Marketplace te verkopen, in het bijzonder de merken BST & AFX en het gamma  Port  ®, zonder expliciete schriftelijke toestemming van Lotronic.

Het is wederverkopers van LOTRONIC SA producten niet toegelaten om onze producten online aan te bieden als die niet leverbaar zijn of als die hen onbekend zijn omdat ze deze nog nooit besteld hebben.

 

GARANTIE

De producten van de nv LOTRONIC hebben een garantie van 2 jaar (met uitzondering van lampen, batterijen, snoeren, aerosols, accessoires en wisselstukken) gerekend vanaf de datum van verkoop aan de eindklant. Deze garantie is niet van toepassing bij foutief gebruik, verkeerde installatie, wijzigingen en/of beschadigingen als gevolg van een of meerdere externe oorzaken.

Voor de RMA-procedure voor terugzending beschikt de nv LOTRONIC over een specifiek document dat aan elke klant overgemaakt wordt bij opening van de account. Het is beschikbaar op eenvoudig verzoek en wordt aangepast naar gelang van de specifieke overeenkomsten die met elke afzonderlijke klant afgesloten kunnen worden.

Bij terugzending van defect materieel dient voor elk product een document met de aard van het defect evenals een dubbel van de verkoopfactuur aan de eindklant gevoegd te worden. De nv LOTRONIC behoudt zich het recht voor het defecte materiaal te herstellen, om te wisselen of een tegoed toe te kennen.

De vervoerskosten voor defecte goederen komen ten laste van de klant en de terugzending komt ten laste van de nv LOTRONIC.

De garantie is uitsluitend van toepassing op thuisgebruik van de goederen. Elk gebruik van de goederen voor beroepsdoeleinden door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon beperkt de garantie tot een periode van 6 maanden.

De garantie omvat alle defecten, met uitzondering van de hierna vermelde gevallen.

De garantie geldt evenmin voor defecten als gevolg van stoten, schokken of vallen, van de insijpeling van vocht op de elektrische delen, fouten bij ingebruikname of verkeerdelijk gebruik door de klant, gebruik dat strijdig is met de gebruiksvoorwaarden of met de vervoers- en verzendingsvoorwaarden of de voorwaarden voor het gebruik van accessoires en/of wisselstukken die niet door de nv LOTRONIC verdeeld worden, van een gebrekkig onderhoud of de aanwezigheid van een vreemd voorwerp.

De garantie voorziet ook niet in de vervangingen van slijtstukken of accessoires.

Tot slot is de garantie ook niet geldig indien het defect of de breuk niet toe te schrijven is aan een fabricage- of designfout.

De garantie is ook niet van toepassing op een toestel dat gedeeltelijk of volledig gedemonteerd werd.

De nv LOTRONIC wijst elke aansprakelijkheid af voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden, meer bepaald voor wat het eigenlijke gebruik, de installatie en het onderhoud van het toestel betreft.

De nv LOTRONIC is ook niet aansprakelijk voor alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit externe oorzaken zoals overspanning als gevolg van onweer of werkzaamheden op het stroomnet.

 

TEGOEDEN EN OMWISSELINGEN

Geen enkele terugzending van goederen is mogelijk zonder onze schriftelijke toestemming. Hiertoe dient een toelating voor terugzending te worden aangevraagd (RMA-procedure, zie Art. 6) en bij de verzending gevoegd met kopie van de aankoopfactuur van de klant. Bij terugzending met het oog op een tegoed op verzoek van de klant kan een aftrek van 10% voor de verwerkingskosten aangerekend worden. De goederen dienen ongebruikt te zijn en moeten opnieuw te koop aangeboden kunnen worden.  Zo niet wordt minstens 50% in mindering gebracht op de aankoopprijs. Elke verzending onder rembours zal door onze onderneming geweigerd worden.

 

COMMERCIËLE VERBINTENISSEN

Alle verbintenissen die uitgaan van de commerciële diensten of de personeelsleden van de nv LOTRONIC en die ertoe strekken kortingen of prijsverminderingen toe te kennen, commerciële samenwerkingen aan te gaan, marketingbudgetten aan te wenden of betaaltermijnen toe te staan die de termijnen in artikel IV overschrijden, zullen slechts mogelijk zijn na validatie door een wettelijk vertegenwoordiger van de nv LOTRONIC of een hiertoe voldoende gemachtigde autoriteit.

 

VERBREKING

De nv LOTRONIC behoudt zich het recht voor de leveringen stop te zetten en/of lopende overeenkomsten te verbreken ingeval een factuur onbetaald blijft of de situatie van een koper ingrijpend verandert als gevolg van overlijden, handelingsonbekwaamheid, ontbinding, solvabiliteitsproblemen, faillissement of andere.

 

INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

Van alle intellectuele-eigendomsrechten die verbonden zijn aan de producten die door de nv LOTRONIC geleverd worden (waaronder merken, copyrights, auteursrechten, octrooien, tekeningen en modellen) is de nv LOTRONIC eigenaar en/of licentiehouder. De verkoop van producten door de nv LOTRONIC houdt in geen geval een overdracht, licentie of gebruiksrecht van de intellectuele-eigendomsrechten in.

Geen enkele wijziging, reproductie of gebruikmaking van de intellectuele-eigendomsrechten (met inbegrip van de aanwending voor reclame- of promotiedoeleinden) is toegelaten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de nv LOTRONIC.  Derhalve dient elke vorm van tegoedbon, promotie of reclameactie – ook indien ze via elektronische weg of een internetsite aangeboden worden – voorgelegd te worden aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de nv LOTRONIC. 

De nv LOTRONIC behoudt zich het recht voor om op eenvoudig schriftelijk verzoek de klant te vragen elk ongeoorloofd gebruik van de intellectuele-eigendomsrechten onverwijld stop te zetten. De klant behoedt LOTRONIC tegen elke vorm van verzoeken, schade of kosten gevraagd door een derde en rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door het ongeoorloofde gebruik van de intellectuele-eigendomsrechten door de klant.

De klant is verplicht de nv LOTRONIC onmiddellijk op de hoogte te stellen van (i) elke potentiële inbreuk door derden op de intellectuele-eigendomsrechten en (ii) elke actie vanwege een derde tegen de klant, waarbij gesteld wordt dat de intellectuele-eigendomsrechten van LOTRONIC de intellectuele-eigendomsrechten van deze derde zouden schenden. In beide gevallen zal de klant slechts actie ondernemen, in het verweer gaan of schikkingen treffen na voorafgaand overleg en met instemming van de nv LOTRONIC, die het recht (maar niet de verplichting) heeft het geschil in eigen handen te nemen.

  

BEVOEGDHEID

Alle overeenkomsten vallen onder Belgisch recht.

Bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd. De plaats van levering en de betalingswijze zijn in geen geval reden om hiervan formeel af te wijken.