ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 2024

ARTIKEL 1 TOEPASSINGSGEBIED

 

1.1.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle verkoopovereenkomsten tussen de NV LOTRONIC (hierna: "de Verkoper") en elke professionele Koper (hierna: "de Koper").

 

Zij sluiten alle algemene voorwaarden uit die zijn vermeld op door de Koper afgegeven documenten, zelfs indien deze van latere datum zijn.

 

1.2.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de Verkoper en de Koper, houdt elke bestelling automatisch in dat de Koper en zijn onderneming of organisatie deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt en afziet van het recht van de Koper om zich te beroepen op zijn eigen aankoopvoorwaarden.

 

Het eventueel uitblijven van een reactie of betwisting van de kant van de Verkoper ter zake mag niet worden gezien als aanvaarding van een afstandsverklaring.

 

ARTIKEL 2 – BESTELLINGEN

 

2.1.

Bestellingen worden geplaatst via elk nuttig schriftelijk communicatiemiddel tussen de Verkoper en de Koper, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het afsluiten van een bestelformulier, het bestelplatform van de website van de Verkoper, enz.

 

2.2.

Alle bestellingen zijn onderworpen aan de opening van een klantenrekening bij de Verkoper en impliceren, zonder voorbehoud, de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

 

De toegangscodes tot de klantenrekening zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan derden worden meegedeeld.

 

2.3.

De Koper dient de bestelling in detail te beschrijven. Deze beschrijving zal betrekking hebben op de naam en het aantal gewenste producten, de leveringsvoorwaarden (d.w.z. adres en dag van levering), alsook elk ander specifiek verzoek in verband met de bestelde producten en de te verrichten levering.

 

2.4.

In afwijking van dit artikel kan de Koper ervoor kiezen de producten zelf af te halen in het door de Verkoper aangeduide depot. Deze keuze wordt door de Koper aan de Verkoper meegedeeld bij het plaatsen van de bestelling en brengt voor de Koper geen kosten met zich mee.

 

2.5.                                                      

Elke bestelling door de Koper uit de op de datum van de bestelling beschikbare voorraad moet overeenkomen met een minimumbedrag van:

-        350,00 € exclusief BTW voor Frankrijk en de Benelux;

-        800,00 GBP exclusief BTW voor Groot-Brittannië;

-        1 000,00 € exclusief BTW voor overzees Frankrijk en andere landen.

 

Bovendien, en wat de grootschalige distributie betreft, moet de bestelling overeenkomen met een minimumbedrag van:

 

-          600,00 € exclusief BTW voor leveringen aan winkels;

-          1 500,00 € exclusief BTW voor leveringen in magazijnen.

 

2.6.

"Producten": de producten die onderwerp zijn van deze algemene verkoopvoorwaarden, waarvan het merk exclusief eigendom is van NV LOTRONIC en waarop de barcode "EAN13" staat.

 

"Online Marktplaatsen": de online verkoopplatforms, zoals het door Amazon ontwikkelde Marketplace, die professionele verkopers/handelaars en potentiële klanten met elkaar in contact brengen om deze laatsten in staat te stellen directe aankopen te doen.

 

Behoudens voorafgaande schriftelijke instemming van de Verkoper kan de Koper niet alle Producten op de Online Marktplaatsen verhandelen. De koper blijft vrij om de Producten in zijn eigen online winkel te verhandelen.

 

Vanwege redenen van merkimagobescherming kan uitsluitend de Verkoper de productfiches voor zijn Producten wijzigen of het recht verlenen om deze te wijzigen. De Koper kan aan zijn catalogus een al door de Verkoper op een Online Marktplaats verhandeld Product toevoegen mits er geen wijzigingen aan de productfiche van het betreffende Product worden aangebracht en er geen nieuw productfiche voor het betreffende Product wordt aangemaakt. Als de Koper de productfiche van het betreffende Product wenst te wijzigen, dient hij van tevoren schriftelijke instemming van de Verkoper te krijgen. Als de Koper een Product dat niet door de Verkoper op een Online Marktplaats verhandeld wordt, aan zijn catalogus wenst toe te voegen, wordt de productfiche van het betreffende Product door de Verkoper op verzoek van de Koper aangemaakt.

 

De Koper kan een al bestaand en van tevoren door de Verkoper op Amazon aangemaakt product aan zijn catalogus toevoegen zonder daaraan wijzigingen aan te brengen (ongeacht de content).

 

Als de Koper een verbetering aan de fiche van een product van een merk van NV LOTRONIC wenst aan te brengen, dient hiervoor een verzoek per e-mail aan de Verkoper te worden gedaan.

 

Als de Koper een niet-bestaand product op Amazon aan zijn catalogus wenst toe te voegen, dan wordt het product op Amazon aangemaakt door de Verkoper (als het verzoek van de Koper wordt aanvaard) op verzoek van de Koper.

 

In geen enkel geval wordt het de Koper toegestaan om op een Online Marktplaats Producten te verhandelen waarbij hij niet over voorraad beschikt en/of die geen voorwerp van een voorafgaande bestelling bij de Verkoper zijn geweest.

 

De Koper erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat hij niet actief de Producten aan een klant buiten het gebied zoals omschreven in de distributieovereenkomst die jaarlijks tussen de Koper en de Verkoper afgesloten wordt, mag promoten, distribueren en/of verkopen.

 

ARTIKEL 3 – LEVERINGEN EN LEVERTIJD

 

3.1.

De levertijden zijn indicatief. Zij vormen geen essentiële voorwaarde voor de verkoop.

 

Bij ontvangst van de bestelling door de Koper moet een leveringsbon worden ondertekend.

 

3.2.

Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de correcte uitvoering van de leveringsverplichting door de Verkoper mogelijk te maken en te vergemakkelijken, met name door:

 

(i)                  De mededeling door de Koper van het exacte adres van het leveringspunt;

(ii)                De mededeling door de Koper van nuttige en relevante informatie, zoals de configuratie van de lokalen (verdiepingsnummer, kamer waar de levering moet plaatsvinden, toegangscode of bel, enz.)

(iii)               Het doorlopen door de Koper van alle noodzakelijke administratieve en financiële procedures zoals bijvoorbeeld het reserveren van een parkeerplaats op de weg bij de bevoegde administratieve diensten, enz;)

(iv)               Het ondernemen van praktische stappen door de Koper, zoals het vrijmaken van de ruimte om de levering mogelijk te maken.

 

De Koper neemt deze stappen op eigen kosten en verantwoordelijkheid.

 

3.3.

Elke vertraging in de levering geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of boetes wegens vertraging ten gunste van de Koper. Deze weet dat de Verkoper al het mogelijke zal doen om de goederen zo snel mogelijk te leveren, ondanks de vele beperkingen waaraan hij onderworpen kan zijn, zoals leveringstermijnen afhankelijk van de bestellingen, verkeersproblemen, enz.

 

Laattijdige levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulering van de bestelling zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper.

 

3.4.

Indien de levering niet kan plaatsvinden wegens het verzuim van de Koper, zijn alle kosten in verband met het vervoer en de opslag van de goederen ten laste van de Koper. Als verzuim van de Koper wordt met name beschouwd - zonder dat deze opsomming limitatief is - het volgende:

(i)        Een ongerechtvaardigde weigering van de Koper om op de overeengekomen plaats, datum en tijdstip af te nemen

(ii)      D

(iii)     De afwezigheid van de Koper op de voor de levering aangegeven plaats op de overeengekomen dag en het overeengekomen tijdstip, zonder voorafgaande kennisgeving ten minste 2 werkdagen vooraf.

 

3.5.

Indien de levering van de bestelde goederen wordt vertraagd doordat de Koper in gebreke blijft, behoudt de Verkoper zich het recht voor de prijs te wijzigen. De verkoopprijs wordt gewijzigd indien de aankoopprijs, belastingen, heffingen of lasten ten laste van de Verkoper worden gewijzigd tussen de datum van aanvaarding van de bestelling en de datum van de geplande levering. In geen geval wordt de winstmarge van de Verkoper aangepast of gewijzigd.

 

ARTIKEL 4 - PRIJZEN EN LEVERINGSKOSTEN                                                                     

 

4.1.

De prijzen van de producten die op de onlineplatforms of -catalogi worden weergegeven, zijn exclusief btw. Belastingen (inclusief BTW) en bijkomende kosten (inclusief eventuele leveringskosten van de Verkoper) worden aan de weergegeven prijzen toegevoegd om het totale door de Koper te betalen bedrag te vormen.

 

Alle prijzen zijn in Euro’s/€.

 

4.2.

De overeengekomen prijzen worden automatisch herzien in functie van variabele elementen: loonkosten, kosten van grondstoffen, belastingen of elk ander objectief element dat kan leiden tot een wijziging van de prijs voordat de Koper de goederen ontvangt.

 

De prijsherziening kan slechts betrekking hebben op maximaal 80% van de oorspronkelijke prijs.

 

4.3.

In geval van levering door de Verkoper worden de daaraan verbonden kosten vooraf aan de Koper medegedeeld overeenkomstig artikel 3.1. van deze algemene voorwaarden.

 

Gratis verzending wordt toegekend vanaf een minimumbedrag van:

 

1.       Voor bestellingen uitgevoerd DDP incoterm

-        600,00 € excl. BTW per zending en voor levering in Frankrijk;

-        500,00 € excl. BTW per zending en voor levering in de Benelux;

-        800,00 GBP excl. BTW per zending en voor levering aan Groot-Brittannië;

-        1 000,00 € excl. BTW per zending en voor levering aan andere Europese landen;

-        1 000,00 € excl. BTW per zending en voor levering aan overzees Frankrijk en Afrikaanse landen, mits de levering geschiedt door een in Frankrijk gevestigde expediteur.

Voor verkoop in de grootdistributie moet de bestelling overeenkomen met een minimumbedrag van:

 

-          600,00 € excl. BTW voor leveringen aan winkels;

-          1 500,00 € excl. BTW voor leveringen in magazijnen.

 

Behalve bij verkoop aan grootwinkelbedrijven wordt elke bestelling onder het minimumbedrag verhoogd met het volgende vaste bedrag:

-        35,00 € excl. BTW per verzending en voor levering in Frankrijk;

-        20,00 € excl. BTW per zending en voor levering in België;

-        30,00 € excl. BTW per zending en levering in Nederland en Luxemburg.

Eventuele douanerechten of andere bijkomende kosten zijn voor rekening van de Koper.

Indien de aangegeven minimum transportkosten niet in rekening worden gebracht, kan het vervoer van de goederen aanleiding geven tot de berekening van specifieke transportkosten en zal de Koper voorafgaand aan de verzending toestemming moeten verlenen.

2.       Voor bestellingen uitgevoerd door Ex-works intercom

De eigendomsoverdracht van de goederen vindt plaats bij het verlaten van het laadperron van de Verkoper in alle gevallen waarin de Koper een tarief geniet vanuit de in België gelegen magazijnen van de Verkoper.

Eventuele douanerechten of andere gerelateerde kosten zijn ten laste van de Koper.

 

ARTIKEL 5 – BETALING

 

5.1.

De goederen worden gefactureerd op de datum van verzending of afhaling door de Koper.

 

Tenzij bij de bestelling schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de facturen contant en zonder korting betaalbaar aan het adres van de Verkoper.

 

De betalingstermijn kan echter worden verlengd tot 30 dagen vanaf de datum van de bestelling, onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier van de Koper door de kredietverzekeringsmaatschappij en door de directie van de Verkoper. De facturen zijn betaalbaar op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur.

 

Alle facturen worden elektronisch aan de Koper toegezonden, onverminderd het recht van de Koper om een papieren versie te vragen.

 

5.2.

De niet-naleving van een betalingstermijn van het aan de Koper verleende krediet geeft de Verkoper het recht alle garanties te eisen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst. Elke weigering van de Koper leidt tot de onmiddellijke gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

 

Elke betalingsherinnering door de Verkoper van het lopende krediet leidt automatisch tot een bijkomende kost van 15,00 €.

 

5.3.

Facturen die op hun vervaldag niet betaald zijn, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op van 0,5% per maand. Bovendien is, na verzending door de Verkoper van een herinnering en een aangetekende ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 40,00 €.

 

Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldag maakt alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de betalingsfaciliteiten die de Verkoper eerder aan de Koper heeft toegekend.

 

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor zijn vorderingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een factoringmaatschappij.

 

5.4.

In geval van niet-naleving door de Koper van één van zijn verplichtingen en in het bijzonder in geval van niet-betaling of laattijdige betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor alle leveringen van lopende bestellingen stop te zetten, zonder dat de Koper de Verkoper aansprakelijk kan stellen voor de schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. Dit recht om de leveringen door de Verkoper op te schorten geldt totdat de Koper de facturen volledig heeft betaald.

 

In elk geval behoudt de Verkoper zich het recht voor om schadevergoeding te eisen voor de schade die hij lijdt als gevolg van de niet-nakoming door de Koper van zijn verplichtingen.

 

ARTIKEL 6 – EIGENDOMSOVERDRACHT EN RISICO-OVERDRACHT

6.1.

De eigendom van de door de Verkoper geleverde goederen gaat pas over op de Koper na volledige betaling van de totale koopprijs. Deze totale prijs is inclusief rente en eventuele bijkomende kosten.

 

Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud gaan alle risico's met betrekking tot de geleverde goederen op de Koper over bij de levering.

6.2.

Indien de Koper niet binnen 8 dagen na de verzending van de aangetekende ingebrekestelling reageert, worden de goederen onmiddellijk aan de Verkoper teruggezonden op kosten en risico van de Koper. De afgifte van een document ter bevestiging van een betalingsverplichting vormt in geen geval een betaling in de zin van deze algemene voorwaarden.

 

Het door de Koper betaalde voorschot kan worden ingehouden ter dekking van de kosten en verliezen in verband met de wederverkoop van de goederen.

 

6.3.

Zolang de prijs niet is betaald, is het de Koper verboden de goederen op enigerlei wijze te verpanden, aan te bieden, of tot zekerheid te gebruiken.

 

Voorts is het de Koper uitdrukkelijk verboden de goederen door verwerking of door bestemming onroerend te maken, te verkopen of er op welke wijze dan ook te vervreemden. Zolang de geleverde goederen overeenkomstig dit artikel eigendom blijven van de Verkoper, blijft de Koper verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de geleverde goederen.

 

Gedurende deze periode blijft de Koper als enige verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van de goederen. De Koper verbindt zich er dan ook toe de goederen op eigen kosten te verzekeren tegen alle risico's en ze zodanig op te slaan dat ze niet kunnen worden verward met andere goederen die geen eigendom zijn van de Verkoper.

 

6.4.

Elke betaling door de Koper wordt bij voorrang in mindering gebracht op de nog verschuldigde bedragen voor goederen die de Koper in strijd met dit artikel heeft verwerkt of verkocht.

 

ARTIKEL 7 – GARANTIE

 

7.1.

De goederen worden gegarandeerd tegen alle conformiteitsgebreken gedurende een periode van 2 jaar (uitgezonderd batterijen, lampen, accu's, snoeren, spuitbussen en verbruiksgoederen) vanaf de datum van verkoop van de apparatuur aan de eindverbruiker en uitgezonderd alle fouten bij de behandeling, slechte installaties, wijzigingen en/of verslechteringen door externe oorzaken.

 

De garantie bestaat uit de reparatie of de vervanging door gelijkwaardige goederen, zonder kosten voor de koper. Indien echter blijkt dat reparatie of vervanging onmogelijk of onevenredig is voor de verkoper, verbindt deze zich ertoe, op verzoek van de koper, een prijsvermindering toe te passen of, in voorkomend geval, de overeenkomst te ontbinden en de volledige prijs terug te betalen door toekenning van een aankoopbon.

 

Elke klacht wegens gebrek aan overeenstemming moet schriftelijk worden ingediend binnen 2 kalendermaanden na de dag waarop de eindverbruiker het gebrek heeft vastgesteld, zoniet vervalt het recht op garantie.

 

7.2.

De garantie geldt uitsluitend voor producten die voor huishoudelijke doeleinden worden gebruikt.

 

Elk professioneel gebruik door een natuurlijke of rechtspersoon beperkt de garantie tot een periode van 6 maanden, met uitzondering van professionele of semiprofessionele producten zoals bijvoorbeeld producten van de merken AFX, BST, enz.

 

Sommige producten (lieren, roterende machines, rookmachines, mistmachines, enz.) vereisen onderhoud; elk verzuim om de producten te onderhouden sluit de toepassing van de in dit artikel voorziene garantie zonder meer uit.

 

7.3.

De garantie dekt alle gebreken behalve de hieronder genoemde:

 

      (i)            gebreken ten gevolge van stoten, schokken of vallen, het binnendringen van vloeistoffen op de elektrische onderdelen, fouten bij de inbedrijfstelling of slechte behandeling door de gebruiker, elk gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant, gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing, omstandigheden van vervoer of verzending, gebruik van accessoires en/of reserveonderdelen die niet door de verkoper zijn gedistribueerd, gebrek aan onderhoud, aanwezigheid van vreemde voorwerpen;

    (ii)            de vervanging van slijtdelen of verbruiksgoederen en batterijen;

   (iii)            storingen die niet te wijten zijn aan een fabricage- of ontwerpfout zoals schade door brand, waterschade (overstroming), blikseminslag, ongeval, natuurramp, enz;

   (iv)            aan apparatuur die gedemonteerd is, zelfs gedeeltelijk.

 

De lijst van uitzonderingen is niet exhaustief. De uitzonderingen genoemd in de Service na Verkoop LOTRONIC Procedure zijn ook van toepassing.

 

7.4.

De Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, direct of indirect, als gevolg van het niet naleven van de gebruiksvoorwaarden zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing, en met name de adviezen voor het gebruik, de installatie en het onderhoud van het apparaat.

 

De Verkoper wijst tevens alle aansprakelijkheid af voor eventuele schade, direct of indirect, die het gevolg is van een externe oorzaak, zoals een stroomstoot door een storm of werkzaamheden aan het elektriciteitsnet.

 

7.5.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om te herstellen, om te ruilen of een creditnota uit te schrijven.

 

De procedure voor het terugzenden van goederen maakt het voorwerp uit van een specifiek document dat aan elke Koper wordt toegestuurd bij de opening van een rekening. Het is beschikbaar op aanvraag en zal worden gewijzigd volgens de specifieke afspraken die met elke Koper kunnen worden gemaakt.

 

De terugzending van defect materiaal moet, voor elk product, vergezeld gaan van een afzonderlijk document waarin de aard van het defect wordt vermeld, evenals de originele verkoopfactuur aan de eindverbruiker. Defecte goederen moeten bij overhandiging volledig vrij zijn van vreemde voorwerpen.

 

Bij de reparatie van elektronische apparaten kunnen in of door de te repareren goederen opgeslagen gegevens beschadigd raken of verloren gaan. De koper is als enige verantwoordelijk voor het bewaren en herstellen van deze gegevens, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid van de verkoper. De Verkoper is niet aansprakelijk voor het verlies of de reproductie van gegevens die in of door dergelijke elektronische apparaten zijn opgeslagen.

 

Eventuele verzendkosten in verband met de retourprocedure zijn voor rekening van de koper, terwijl de verkoper de kosten voor het opnieuw verzenden voor zijn rekening neemt.

 

7.6.

De garantie op onderdelen en materialen die door de Verkoper worden doorverkocht, wordt door de Koper verkregen onder dezelfde voorwaarden als die van de leveranciers van de Verkoper. De Koper die de goederen distribueert is derhalve verplicht de garantierechten van de goederen die hij in zijn gebied verkoopt te waarborgen.

 

De Koper verbindt zich ertoe hem kosteloos reserveonderdelen in redelijke hoeveelheden te leveren, met uitzondering van de gebruikelijke onderdelen (weerstanden, condensatoren, enz.). De bestelling van onderdelen wordt verwerkt door de technische dienst van de Verkoper en verzonden vanuit het magazijn van de Verkoper.

 

Alle defecte apparaten moeten binnen 15 dagen na de leveringsdatum aan de koper worden gemeld. Na deze termijn worden de onderdelen op kosten van de koper vervangen of gerepareerd.

 

ARTIKEL 8 - KLACHTEN EN OMRUILING

 

8.1.

De Koper is verplicht de goederen bij afhaling te controleren.

 

Om in aanmerking te worden genomen, moet elke klacht betreffende schade of zichtbare gebreken van de goederen op het ogenblik van de levering of de afhaling van de goederen op een document worden vermeld, ondertekend door de Koper en voor akkoord medeondertekend door een ambtenaar van de Verkoper. Dit document moet worden ondertekend op het moment van de levering of ophaling van de goederen.

 

Dezelfde procedure geldt voor leveringen die als niet-conform of onvolledig worden beschouwd.

 

In alle andere gevallen zijn alleen de garantievoorwaarden, zoals bepaald in artikel 7, van toepassing en zal geen enkele betwisting door de Verkoper wegens diefstal van de in artikel 2.2 bedoelde toegangscodes worden aanvaard.

 

8.2.

De goederen worden vervoerd op risico van de Koper.

 

Eventuele schade veroorzaakt door de vervoerders moet, om in aanmerking te worden genomen, worden vermeld op de leveringsdocumenten op het ogenblik van de levering van de goederen. Deze leveringsdocumenten moeten door de vervoerder worden medeondertekend. Indien de koper een dergelijk document niet kan overleggen of indien dit document geen vordering vermeldt, kan geen enkele vordering wegens schade of kennelijke gebreken van de goederen in aanmerking worden genomen. In ieder geval is alleen de vervoerder verantwoordelijk voor schade die tijdens de levering is ontstaan.

 

8.3.

Er mogen geen goederen worden teruggezonden zonder schriftelijke toestemming van de Verkoper.

 

Een retourautorisatie moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 7.5. van deze algemene voorwaarden. Elke zending « VERVOER VERSCHULDIGD » wordt geweigerd.

 

Voor terugzendingen op krediet kan de Verkoper een korting van 10% toepassen om de verwerkingskosten te dekken. De goederen moeten nieuw zijn en in perfecte staat voor wederverkoop. Indien nodig zal een minimale korting van 50% van de prijs worden toegepast.

 

8.4.
Retourzendingen zijn niet mogelijk voor goederen die in Franse overzeese gebieden of in Afrikaanse landen worden geleverd, en alleen voor leveringen door een in Frankrijk gevestigde expediteur van zee- of luchtvracht.

 

De verkoper verbindt zich ertoe de onderdelen die onder de in artikel 7 van deze algemene voorwaarden bedoelde garantie vallen, gratis toe te zenden. Indien de genoemde onderdelen niet beschikbaar zijn of het product niet kan worden gerepareerd, verbindt de verkoper zich ertoe een creditnota voor het product toe te kennen. De onderdelen die niet onder de in artikel 7 bedoelde garantie vallen, zijn volledig ten laste van de koper.

De in artikel 7.5. van deze algemene voorwaarden voorziene procedure voor het terugzenden van goederen moet naar behoren worden nageleefd.

 

ARTIKEL 9 – BEËINDIGING

 

9.1.

In geval van insolvabiliteit, onbetaalde schulden of enige andere oorzaak zoals overlijden, onbekwaamheid, ontbinding of faillissement van de Koper - zelfs onder eerdere overeenkomsten tussen de Koper en de Verkoper - heeft de Verkoper het recht de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten totdat de Koper alle verschuldigde bedragen volledig heeft betaald.

 

9.2.

Bij gebrek aan betaling door de koper binnen 7 dagen na de vervaldag van een factuur, beschouwt de verkoper de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden, onverminderd zijn recht om interesten en/of schadevergoeding te vorderen.

 

ARTIKEL 10 – OVERMACHT

Het geval van overmacht impliceert de opschorting van de verplichtingen tussen de partijen, onverminderd het recht van de Verkoper om de overeenkomst eenzijdig en zonder schadevergoeding op te zeggen, en dit na de loutere terugbetaling van de door de Koper betaalde voorschotten.

 

Overmacht omvat - maar is niet beperkt tot - onvoorziene omstandigheden, zoals stakingen, brand, overstroming, enz. In het algemeen wordt elke omstandigheid die leveringen onmogelijk of moeilijker maakt, beschouwd als overmacht.

 

Het bewijs van overmacht kan met alle wettelijke middelen worden geleverd.

 

ARTIKEL 11 – ANNULERING

 

11.1.

Annulering van de bestelling door de Koper dient uiterlijk 2 uur voor de levering te geschieden.

 

11.2.

De verkoop wordt als gesloten beschouwd bij de bevestiging van de bestelling door de Verkoper.

 

Elke laattijdige annulering door de koper zal leiden tot de volledige betaling van de bestelling en zal beschouwd worden als kosten die de koper moet betalen voor de annulering van de bestelling.

 

ARTIKEL 12 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

12.1.

Alle intellectuele rechten in verband met de door de verkoper geleverde goederen (handelsmerken, copyrights, auteursrechten, octrooien, patenten, modellen, etc. – de "Intellectuele Eigendomsrechten") zijn eigendom van en/of in licentie bij NV LOTRONIC. De verkoop van goederen door de Verkoper brengt geen overdracht, licentie, gebruiksrecht etc. van de Intellectuele Eigendomsrechten met zich mee.

 

12.2.

Wijziging, reproductie of gebruik van de Intellectuele Rechten (met inbegrip van het gebruik van de Intellectuele Rechten voor reclame- of promotiedoeleinden) is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. Elke voorgestelde coupon, promotie of reclame, enz., ook langs elektronische weg of via een website, moet dus vooraf schriftelijk door de Verkoper worden goedgekeurd.

 

12.3.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om, op schriftelijk verzoek, de onmiddellijke stopzetting te eisen van elk ongeoorloofd gebruik van de Intellectuele Rechten door de Koper. Deze laatste zal de Verkoper vrijwaren tegen elke vordering, schade, kosten of uitgaven die door een derde partij wordt gevorderd en die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door een dergelijk ongeoorloofd gebruik van de Intellectuele Rechten.

 

12.4.

De Koper zal de Verkoper onmiddellijk in kennis stellen van (i) elke mogelijke inbreuk door derden op de Intellectuele Rechten en (ii) elke actie van een derde tegen de Koper waarbij wordt beweerd dat de Intellectuele Rechten inbreuk maken op de intellectuele rechten van die derde. In beide gevallen zal de Koper slechts optreden, verweer voeren of een schikking treffen na voorafgaand overleg en met instemming van de Verkoper, die het recht (maar niet de plicht) heeft om de controle over het desbetreffende geschil over te nemen.

 

ARTIKEL 13 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

13.1.

De Verkoper verwerkt de door de Koper ontvangen identiteits- en contactgegevens betreffende de Koper zelf en zijn personeel, werknemers en elke andere nuttige contactpersoon.

 

De doeleinden van deze verwerking zijn de uitvoering van de overeenkomst, het beheer van de kopers en het voeren van de boekhouding. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst en de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

 

13.2.

De verantwoordelijke voor de verwerking is de NV LOTRONIC gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0887.125.178.

 

13.3.

Voornoemde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en worden alleen doorgegeven aan Kopers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is voor voornoemde verwerkingsdoeleinden.

 

13.4.

De koper is verantwoordelijk voor de juistheid en het onderhoud van de persoonsgegevens die hij aan onze onderneming verstrekt en verbindt zich ertoe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven met betrekking tot de personen van wie hij de persoonsgegevens aan onze onderneming heeft verstrekt, alsook met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van onze onderneming en zijn personeel, werknemers en agenten kan ontvangen.

 

De koper bevestigt dat hij dergelijke gegevens alleen zal verwerken in het kader van en met als rechtsgrondslag de uitvoering van de overeenkomst en de nakoming van wettelijke verplichtingen.

 

In geval van mogelijke inbreuken op persoonsgegevens (zoals "datalekken", enz.) zal de Koper onze onderneming onmiddellijk en uiterlijk binnen 48 uur na kennisname van de aard van de inbreuk, alsook van de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk en de voorgestelde of genomen maatregelen om de mogelijke negatieve gevolgen te beperken, op de hoogte brengen.

 

De Koper bevestigt dat hij/zij voldoende geïnformeerd is over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en over zijn/haar recht op toegang, rectificatie, vergetelheid en verzet.

 

Indien de Koper de regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de op hem toepasselijke mededeling inzake gegevensbescherming blijft overtreden, heeft de Verkoper het recht om op kosten van de Koper de nodige maatregelen te nemen of deze overeenkomst onmiddellijk en zonder schadevergoeding te beëindigen.

 

ARTIKEL 14 – VRIJWARING – NIETIGHEID 

 

14.1.

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig is of nietig wordt verklaard, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden niet aangetast. Zij blijven van toepassing.

 

14.2.

De betwiste bepaling wordt te goeder trouw zodanig gewijzigd dat het evenwicht tussen de rechten en verplichtingen van de partijen wordt hersteld of gehandhaafd. De partijen zullen in overleg treden om dit artikel te vervangen door een geldig artikel dat de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zo dicht mogelijk benadert.

 

ARTIKEL 15 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

 

15.1.

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

 

15.2.

Alle geschillen betreffende het bestaan, de uitvoering en/of de interpretatie van deze algemene voorwaarden en alle tussen de koper en de verkoper gesloten overeenkomsten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.